english

Prodaja imovine TEAM d.d. u stečaju

Stečajni upravitelj društva TEAM d.d. u stečaju, Rudarska 1, Mursko Središće, OIB 78374990082, dana 15.rujna 2016

 

OBJAVLJUJE PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA

 

1) Prodaje se postrojenje pivovare u vlasništvu stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. Postrojenje se sastoji od slijedeće opreme:

 

R.br.

Inv.broj

Naziv dugotrajne imovine

Količina

Jed. Mjera

Nadnevak
nabave

Jedinična cijena kn

Procjena vrijednosti kn

Napomena

1.

7606

PROGRAM IPC MARIS/ORACLE - KORISNIČKE LICENCE

1

kom

09/12/2008

0

0

Nekorisno

2.

8296

PROGRAM IPC MARIS - NADOGRADNJA

1

kom

03/02/2014

0

0

Nekorisno

3.

6365

MLIN ZA SLAD 250 KG/H

1

kom

27/07/1995

9.000

9.000

 

4.

6366

KADA ZA LOMLJENJE-CIJEĐENJE

1

kom

27/07/1995

18.000

18.000

 

5.

6367

KOTAO ZA KOMINU I SLADOVINU

1

kom

27/07/1995

22.000

22.000

 

6.

6368

PUMPA ZA KOMINU I SLADOVINU

1

kom

27/07/1995

18.000

18.000

 

7.

6369

PUMPA ZA SLADOVINU 1M3/H

1

kom

27/07/1995

18.000

18.000

 

8.

6370

TALOŽNJAK WHIRL POOL 12,5HL

1

kom

27/07/1995

26.000

26.000

 

9.

6371

CRPKA ZA SLADOVINU 1M3/H

1

kom

27/07/1995

4.500

4.500

 

10.

6372

HLADNJAK PLOČASTI 10HL/H

1

kom

27/07/1995

4.500

4.500

 

11.

6373

AERATOR SLADOVINE

1

kom

27/07/1995

4.500

4.500

 

12.

6374

TANK ZA TOPLU VODU 2,2M3

1

kom

27/07/1995

6.300

6.300

 

13.

6375

CRPKA ZA TOPLU VODU 15M3/H

1

kom

27/07/1995

4.500

4.500

 

14.

6376

CJEVOVOD I ARMATURA

1

kom

27/07/1995

3.200

3.200

 

15.

6377

ELEKTRO OPREMA VARIONICE

1

kom

27/07/1995

4.000

4.000

 

16.

6378

KOMBI TANK

1

kom

27/07/1995

14.000

14.000

 

17.

6379

KOMBI TANK

1

kom

27/07/1995

14.000

14.000

 

18.

6380

KOMBI TANK

1

kom

27/07/1995

14.000

14.000

 

19.

6381

KOMBI TANK

1

kom

27/07/1995

14.000

14.000

 

20.

6382

KOMBI TANK

1

kom

27/07/1995

14.000

14.000

 

21.

6383

KOMBI TANK

1

kom

27/07/1995

14.000

14.000

 

22.

6384

KOMBI TANK

1

kom

27/07/1995

14.000

14.000

 

23.

6385

POSUDA ZA KVASAC 30 L

1

kom

27/07/1995

3.600

3.600

 

24.

6386

POSUDA ZA KVASAC 30 L

1

kom

27/07/1995

3.600

3.600

 

25.

6387

TLAČNI TANK 10 HL

1

kom

27/07/1995

12.000

12.000

 

26.

6388

TLAČNI TANK 10 HL

1

kom

27/07/1995

12.000

12.000

 

27.

6389

KADA ZA GUMENA CRIJEVA

1

kom

27/07/1995

3.500

3.500

 

28.

6390

CJEVOVOD I ARMATURA

1

kom

27/07/1995

2.500

2.500

 

29.

6391

ELEKTROOPREMA

1

kom

27/07/1995

4.500

4.500

 

30.

6392

POSUDA ZA LUŽINU 200 L

1

kom

27/07/1995

2.100

2.100

 

31.

6394

CRPKA TLAČNA POKRETNA

1

kom

27/07/1995

2.000

2.000

 

32.

6395

RASHLADNI UREĐAJ

1

kom

27/07/1995

13.000

13.000

 

33.

6396

KOMPRESOR ZA ZRAK

1

kom

27/07/1995

15.000

15.000

 

34.

6397

SISTEM ZA ZAGRIJAVANJE

1

kom

27/07/1995

12.500

12.500

 

35.

6398

PRIPREMA TEHNOLOŠKE VODE

1

kom

27/07/1995

5.700

5.700

 

36.

6399

PUMPA POKRETNA 6M3/H

1

kom

27/07/1995

3.800

3.800

 

37.

7451

SPREMNIK RASHLADNE VODE ZAPREMNINE 200 LIT. PIREKO TV.BR.11698

1

kom

30/07/2008

1.000

1.000

 

38.

7452

INOX CISTERNA ZAPREMNINE 1000L DIM. 1000X1200MM SA INOX POSTOLJEM

1

kom

29/07/2008

4.000

4.000

 

39.

7453

INOX CISTERNA ZAPREMNINE 1000L DIM. 1000X1200MM SA INOX POSTOLJEM

1

kom

29/07/2008

4.500

4.500

 

40.

7454

INOX CISTERNA OKRUGLA ZAPREMNINE 2300 L

1

kom

29/07/2008

4.800

4.800

 

41.

7455

INOX CISTERNA OKRUGLA ZAPREMNINE 2300 L

1

kom

29/07/2008

4.800

4.800

 

42.

7456

INOX CISTERNA OKRUGLA ZAPREMNINE 2300 L

1

kom

29/07/2008

4.800

4.800

 

43.

7457

INOX CISTERNA OKRUGLA ZAPREMNINE 2300 L

1

kom

29/07/2008

4.800

4.800

 

44.

7458

INOX CISTERNA OKRUGLA ZAPREMNINE 2300 L

1

kom

29/07/2008

4.800

4.800

 

45.

7459

INOX CISTERNA OKRUGLA ZAPREMNINE 2300 L

1

kom

29/07/2008

4.800

4.800

 

46.

GS-1

PVC kada 500 l

1

kom

 

250

250

 

47.

GS-2

PVC bačve 50 l sa poklopcem

2

kom

 

25

50

 

48.

GS-5

Vatrogasni aparat

2

kom

 

120

240

 

49.

GS-6

Drvene ljestve

1

kom

 

120

120

 

50.

7605

PERAČICA BOCA TYP PS400, PRALOMAT, SER.BR. 184/07 SGK

1

kom

10/12/2008

4.500

4.500

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

379.760

 

 

2) Vrijednost pokretnina je utvrđena po ovlaštenom sudskom vještaku. Postrojenje se prodaje po principu „viđeno – kupljeno“ i naknadni prigovori se neće uvažiti. Ponuđena cijena ne može biti manja od procijenjene vrijednosti. Na kupovninu se plaća PDV a sve poreze i pristojbe snosi kupac. Pisana ponuda mora sadržavati ime, OIB, adresu, mail adresu, telefon i broj računa ponuditelja. Kod jednakih ponuda prednost pri kupnji ima ponuditelj koji je prije uplatio jamčevinu.

 

3) Ponuđači trebaju poslati ponudu za kupnju postrojenja pivovare zaključno sa 30. rujnom 2016 godine. Ponude poslane nakon isteka roka neće se uvažiti. Ponuditelj je dužan uz ponudu dostaviti dokaz o uplati jamčevine u minimalnom iznosu od 10% od procijenjene vrijednosti. Jamčevina se uplaćuje na žiro račun stečajnog dužnika broj HR7424840081107642308. Ponuditelju čija ponuda neće biti prihvaćena jamčevina će se vratiti u roku od 8 dana od dana slanja obavijesti o neprihvaćanju ponude. Ponuditelj čija će ponuda biti prihvaćena obavezan je platiti kupovninu u roku od 8 dana od zaprimanja obavijesti o prihvaćanju ponude, u suprotnom jamčevina se neće vraćati. Nakon uplate kupovnine kupac je dužan kupljeno preuzeti u roku od 8 dana o svom trošku. Ponude se upućuju na adresu Đuričin Tomislav, stečajni upravitelj TEAM d.d. u stečaju, Dravska poljana 1, Varaždin s napomenom „Ponuda za kupnju pivovare TEAM d.d. u stečaju“.

 

4) Zainteresirane osobe mogu razgledati postrojenje dana 27.rujna i 29.rujna od 10 do 12 sati na lokaciji u Murskom Središću, Rudarska 1.

 

5) Dodatne informacije mogu se dobiti isključivo na mail [email protected].