english

Prodaja nekretnina TEAM d.d. u stečaju

POSL. BROJ : 6 St-380/16- 127


REPUBLIKA HRVATSKA

Trgovački sud u Varaždinu

Varaždin, Braće Radić br. 2.


Z A K L J U Č A K

 

 

TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU, po sucu toga suda Hugu Wedemeyeru, u stečajnom postupku koji se vodi nad stečajnim dužnikom TEAM d.d. „u stečaju“, iz Murskog Središća, Rudarska br. 1, OIB: 78374990082, kojeg zastupa stečajni upravitelj Tomislav Đuričin, iz Varaždina, Dravska poljana br. 1, izvan ročišta 19. rujna 2017., donosi slijedeći

 

 

Z A K L J U Č A K

 

određuje se

TREĆA JAVNA DRAŽBA

za prodaju nekretnina u vlasništvu stečajnog dužnika

 

 

1.)Određuje se u stečajnom postupku prodaja nekretnina stečajnog dužnika i to nekretnina upisanih :

 

a)kod Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb, katastarska općina Resnik z.k. uložak broj 24158, broj katastarske čestice  1307/4, oranica ukupne površine 677 čhv 2435 m2, 3. Suvlasnički dio 891/4870, z.k. uložak broj 24159, broj katastarske čestice  1307/2, oranica ukupne površine 678 čhv 2439 m2, 4. Suvlasnički dio 472/4878, z.k. uložak broj 24159, broj katastarske čestice  1307/2, oranica ukupne površine 678 čhv 2439 m2, 9. Suvlasnički dio 472/4878, z.k. uložak broj 24437, broj katastarske čestice  1307/6, oranica ukupne površine 280 čhv 1008 m2, 2. Suvlasnički dio 307/2016, z.k. uložak broj 24634, broj katastarske čestice  1307/3, oranica ukupne površine 678 čhv, 6. Suvlasnički dio 878/9756, z.k. uložak broj 24634, broj katastarske čestice  1307/3, oranica ukupne površine 678 čhv, 21. Suvlasnički dio 439/9756, z.k. uložak broj 24634, broj katastarske čestice  1307/3, oranica ukupne površine 678 čhv, 23. Suvlasnički dio 439/9756;

 

b)kod Općinskog suda u Puli-Pola, Zemljišnoknjižni odjel Buje, katastarska općina Umag, z.k. uložak broj 4981, broj katastarske čestice 2787/3, dvorište, površine 43 m2;

 

c)kod Općinskog suda u Puli-Pola, Zemljišnoknjižni odjel Buje, katastarska općina Buje, z.k. uložak broj 635, broj katastarske čestice 566/3, neplodno, park, površine 1609 m2;

 

d)kod Općinskog suda u Puli-Pola, Zemljišnoknjižni odjel Buje, katastarska općina Buje, z.k. uložak broj 3002, katastarske čestice broj:

1130/9 neplodno, površine 744 m2,

1130/10 neplodno, površine 708 m2,

1131/13 neplodno, površine 1200 m2, ukupne površine 2652 m2;

 

e)kod Općinskog suda u Puli-Pola, Zemljišnoknjižni odjel Buje, katastarska općina Buje, z.k. uložak broj 2683, broj katastarske čestice 638 ZGR., Stambeno – poslovna zgrada i dvorište, površine 732 m2, 1. Suvlasnički dio 2/5;

 

f)kod Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišnoknjižni odjel Čakovec, katastarska općina Mursko Središće, z.k. uložak broj 2832, broj katastarske čestice 691/2, poslovni objekat površine 200 m2, zgrada-separator površine 230 m2, nadstrešnica površine 137 m2, dvorište površine 1965 m2, ukupne površine 2532 m2;

 

g)kod Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišnoknjižni odjel Čakovec, katastarska općina Čakovec, z.k. uložak broj 11 E, broj katastarske čestice 169/1, stambeno-poslovna zgrada i zemljište-dvor u Čakovcu, J. Kozarca 15, površine 364 čhv, 40. Suvlasnički dio: 1/1000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-40), prostor u potkrovlju II, površine 6,30 m2;

 

2.) Utvrđuje se vrijednost nekretnina iz točke 1.a zaključka u iznosu od 1.054.000,00 kn.

Utvrđuje se vrijednost nekretnina iz točke 1.b zaključka u iznosu od 203.055,56 kn.

Utvrđuje se vrijednost nekretnina iz točke 1.c zaključka u iznosu od 502.350,00 kn.

Utvrđuje se vrijednost nekretnina iz točke 1.d zaključka u iznosu od 821.100,00 kn.

Utvrđuje se vrijednost nekretnina iz točke 1.e zaključka u iznosu od 402.900,00 kn.

Utvrđuje se vrijednost nekretnina iz točke 1.f zaključka u iznosu od 578.000,00 kn.

Utvrđuje se vrijednost nekretnina iz točke 1.g zaključka u iznosu od 12.155,00 kn.

 

3.) Početna cijena za nekretnine dužnika na trećem ročištu za dražbu jednaka je utvrđenoj vrijednosti nekretnina.

 

4.) Na nekretninama u vlasništvu dužnika nisu upisana razlučna prava.

 

5.) NAČIN PRODAJE:

 

Ročište za prodaju trećom usmenom javnom dražbom održati će se u zgradi Trgovačkog suda u Varaždinu, Braće Radić br. 2, u sobi broj 222, drugi kat za

 

 

dan 23. listopada 2017. u 9,00 sati.

 

 

Ovaj zaključak objavit će se na stečajnoj oglasnoj ploči ovoga suda.

Stečajni upravitelj dužan je Hrvatskoj gospodarskoj komori dostaviti podatke o nekretnini koja se prodaje u stečajnom postupku, kao i na web stranici Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske u Zagrebu objaviti podatke o nekretninama koje se prodaju, te je stečajni upravitelj dužan Financijskoj agenciji dostaviti podatke o svim nekretninama koje se prodaju u stečajnom postupku, radi upisa u očevidnik nekretnina uz naznaku da se prodaju u stečajnom postupku.

 

 

 

6.) UVJETI PRODAJE:

 

Nekretnine se na trećoj dražbi ne mogu prodati ispod utvrđene vrijednosti.

 

Prodajom nekretnina brišu se svi tereti na istima. Sve poreze i pristojbe vezane za prodaju nekretnina snosi kupac.

 

Ako se nekretnine ne prodaju niti na trećem ročištu za prodaju po utvrđenoj vrijednosti, na narednim ročištima za prodaju nekretnine mogu se prodavati za nižu vrijednost koju zaključkom odredi stečajni sudac.

 

Kao kupci mogu sudjelovati samo osobe koje su najkasnije tri (3) dana prije ročišta za dražbu uplatili jamčevinu u iznosu od 10% od utvrđene vrijednosti nekretnina, koja se uplaćuje na račun Trgovačkog suda u Varaždinu broj : HR4023900011300002754, otvoren kod Hrvatske poštanske banke d.d., pozivom na poslovni broj spisa St-380/16. Potvrdu o uplati jamčevine svaki sudionik dužan je predočiti na dražbi prije početka dražbe.

 

Osobe koje ne uplate jamčevinu neće moći sudjelovati u dražbi.

 

Sudionik čija će ponuda biti prihvaćena, jamčevina će se uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim sudionicima će biti vraćena najkasnije u roku od osam (8) dana.

 

Kupac je dužan uplatiti razliku između uplaćene jamčevine i postignute kupoprodajne cijene u roku od četrdesetpet (45) dana od dana prodaje. Ako kupac u tom roku ne položi kupovninu, sud će posebnim rješenjem odrediti prodaju nevažećom i odrediti novu prodaju, uz uvjete za prodaju koja je oglašena nevažećom, a iz položene jamčevine namirit će se troškovi nove prodaje i namiriti razlika između kupovnine postignute na prijašnjoj prodaji i novoj prodaji.

 

Nekretnine će se rješenjem o dosudi dosuditi kupcu koji ponudi najpovoljniju cijenu. Nekretnine će se dosuditi i kupcima koji su ponudili nižu cijenu prema veličini ponuđene cijene, ako kupci koji su ponudili veću cijenu ne polože kupovninu u roku iz točke 5.g ovog zaključka.

 

U rješenju o dosudi nekretnina sud će odrediti da će se nakon pravomoćnosti toga rješenja i nakon što kupac položi kupovninu, u zemljišnim knjigama upisati u njegovu korist pravo vlasništva na dosuđenim nekretninama te brisati terete na nekretnini.

 

Nakon pravomoćnosti rješenja o dosudi i nakon što kupac položi kupovninu, sud će donijeti zaključak o predaji nekretnine kupcu, čime kupac stupa u posjed istih.

 

Ako kupac radi plaćanja kupovne cijene treba uzeti kredit, sud će na prijedlog kupca već u rješenju o dosudi odrediti da će se nakon pravomoćnosti rješenja o dosudi te pošto kupovnina bude položena, u zemljišnim knjigama prilikom upisa prava vlasništva u korist kupca upisati i založno pravo na nekretninama radi osiguranja tražbine po osnovi kredita, u korist davatelja kredita u skladu sa sporazumom o osiguranju.

 

Pravo nadmetanja imaju sve pravne i fizičke osobe.

 

Prodaja se provodi po načelu „viđeno – kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

 

Zainteresirane osobe mogu razgledati nekretnine koje su predmet prodaje, uz prethodni dogovor sa stečajnim upraviteljem Tomislavom Đuričinom na broj telefona 099 80 70 782.

 

 

U Varaždinu, 19. rujna 2017.

 

 

SUDAC :

 

Hugo Wedemeyer, v.r.

 

 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU :

Protiv ovog zaključka nije dopušten poseban pravni lijek (čl. 19. st. 7. Stečajnog zakona – Narodne novine br. 71/15.).

 

 

DNA:

 

Stečajni upravitelj Tomislav Đuričin, iz Varaždina, Dravska poljana br. 1,

 

e-Oglasna ploča ovoga suda.

 


Pisarnica – kal. pravomoćnosti – 8 dana.


U Varaždinu, 19. rujna 2017.

SUDAC :