english

Prodaja nekretnina TEAM d.d. u stečaju

Stečajni upravitelj društva TEAM d.d. „u stečaju“, Rudarska br. 1, Mursko Središće, OIB: 78374990082, dana 03.rujna 2018. godine

OBJAVLJUJE

Prodaju se slijedeće nekretnine stečajnog dužnika upisane:

 

a)kod Općinskog suda u Puli-Pola, Zemljišnoknjižni odjel Buje, katastarska općina Buje, z.k. uložak broj 635, broj katastarske čestice 566/3, neplodno, park, površine 1609 m2, ukupne procijene vrijednost od 591.000,00 kn po početnoj cijeni od 189.461,06 kn.

b)kod Općinskog suda u Puli-Pola, Zemljišnoknjižni odjel Buje, katastarska općina Buje, z.k. uložak broj 3002, katastarske čestice broj:
1130/9 neplodno, površine 744 m2,
1130/10 neplodno, površine 708 m2,
1131/13 neplodno, površine 1200 m2, ukupne površine 2652 m2, ukupne procijene vrijednost od 966.000,00 kn po početnoj cijeni od 309.677,47 kn.

c)kod Općinskog suda u Puli-Pola, Zemljišnoknjižni odjel Buje, katastarska općina Buje, z.k. uložak broj 2683, broj katastarske čestice 638 ZGR., Stambeno – poslovna zgrada i dvorište, površine 732 m2, 1. Suvlasnički dio 2/5, ukupne procijene vrijednost od 474.000,00 kn po početnoj cijeni od 151.953,54 kn.

d)kod Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišnoknjižni odjel Čakovec, katastarska općina Mursko Središće, z.k. uložak broj 2832, broj katastarske čestice 691/2, poslovni objekat površine 200 m2, zgrada-separator površine 230 m2, nadstrešnica površine 137 m2, dvorište površine 1965 m2, ukupne površine 2532 m2, ukupne procijene vrijednost od 680.000,00 kn po početnoj cijeni od 217.992,42 kn.

e)kod Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišnoknjižni odjel Čakovec, katastarska općina Čakovec, z.k. uložak broj 11 E, broj katastarske čestice 169/1, stambeno-poslovna zgrada i zemljište-dvor u Čakovcu, J. Kozarca 15, površine 364 čhv, 40. Suvlasnički dio: 1/1000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-40), prostor u potkrovlju II, površine 6,30 m2, ukupne procijene vrijednost od 14.300,00 kn po početnoj cijeni od 4.584,25 kn.

Sve poreze i pristojbe snosi kupac.


Ponuditelji su dužni pisane ponude dostavljati preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu stečajnog upravitelja Tomislav Đuričin, Dravska poljana 1, Varaždin, s naznakom „ponuda za kupnju nekretnina TEAM d.d. u stečaju “. Ponuditelji trebaju poslati ponudu za kupnju nekretnina zaključno sa 12. rujnom 2018. godine.
Pisane ponude moraju sadržavati slijedeće podatke: ime i prezime/naziv, adresu/sjedište, broj pošte, OIB, broj telefona, broj žiro ili drugog računa, puno ime i prezime ovlaštene osobe sa potpisom i pečatom, naznakom visine cijene koja se nudi, te uz iste mora biti priložen izvadak iz nadležnog registra i dokaz o uplati jamčevine. Jamčevina iznosi 10 % od početne cijene i uplaćuju se na račun otvoren kod  Raiffeisenbank Austria d.d. IBAN: HR7424840081107642308, opis plaćanja: «jamčevina za kupnju nekretnina TEAM d.d. u stečaju». Zadnji pravovaljani dan uplate jamčevine je 12. rujna 2018. godine.
Po dostavi zapisnika o otvaranju ponuda stečajni upravitelj će sklopiti kupoprodajni ugovor s najpovoljnijim ponuđačem u roku od 8 dana od dana dostave zapisnika. Ponuditelj čija će ponuda biti najpovoljnija obavezan je platiti kupovninu u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora, u suprotnom jamčevina se neće vraćati. Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne plati kupovninu u roku od 15 dana od sklapanja ugovora, sklopiti će se ugovor sa slijedećim ponuđačem pod istim uvjetima kao i prethodno sklopljeni ugovor.
Ponuditelji će o prihvaćanju ili neprihvaćanju ponuda biti obavješteni najkasnije do 21. rujna 2018.  godine.
Dodatne informacije mogu se dobiti isključivo na mail [email protected]