english

Prodaja nekretnina TEAM d.d. u stečaju

Stečajni upravitelj društva TEAM d.d. „u stečaju“, Rudarska br. 1, Mursko Središće, OIB: 78374990082, dana 31.listopada 2018. godine

 

OBJAVLJUJE

 

Prodaju se slijedeće nekretnine stečajnog dužnika upisane:

 

a)kod Općinskog suda u Puli-Pola, Zemljišnoknjižni odjel Buje, katastarska općina Buje, z.k. uložak broj 635, broj katastarske čestice 566/3, neplodno, park, površine 1609 m2, ukupne procijene vrijednost od 591.000,00 kn po početnoj cijeni od 136.885,62 kn.

 

b)kod Općinskog suda u Puli-Pola, Zemljišnoknjižni odjel Buje, katastarska općina Buje, z.k. uložak broj 3002, katastarske čestice broj:

1130/9 neplodno, površine 744 m2,

1130/10 neplodno, površine 708 m2,

1131/13 neplodno, površine 1200 m2, ukupne površine 2652 m2, ukupne procijene vrijednost od 966.000,00 kn po početnoj cijeni od 223.741,97 kn.

 

c)kod Općinskog suda u Puli-Pola, Zemljišnoknjižni odjel Buje, katastarska općina Buje, z.k. uložak broj 2683, broj katastarske čestice 638 ZGR., Stambeno – poslovna zgrada i dvorište, površine 732 m2, 1. Suvlasnički dio 2/5, ukupne procijene vrijednost od 474.000,00 kn po početnoj cijeni od 109.786,43 kn.

 

d)kod Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišnoknjižni odjel Čakovec, katastarska općina Čakovec, z.k. uložak broj 11 E, broj katastarske čestice 169/1, stambeno-poslovna zgrada i zemljište-dvor u Čakovcu, J. Kozarca 15, površine 364 čhv, 40. Suvlasnički dio: 1/1000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-40), prostor u potkrovlju II, površine 6,30 m2, ukupne procijene vrijednost od 14.300,00 kn po početnoj cijeni od 3.312,12 kn.

 

Sve poreze i pristojbe snosi kupac.

Ponuditelji su dužni pisane ponude dostavljati preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu stečajnog upravitelja Tomislav Đuričin, Dravska poljana 1, Varaždin, s naznakom „ponuda za kupnju nekretnina TEAM d.d. u stečaju “. Ponuditelji trebaju poslati ponudu za kupnju nekretnina zaključno sa 16. studenim 2018. godine.

Pisane ponude moraju sadržavati slijedeće podatke: ime i prezime/naziv, adresu/sjedište, broj pošte, OIB, broj telefona, broj žiro ili drugog računa, puno ime i prezime ovlaštene osobe sa potpisom i pečatom, naznakom visine cijene koja se nudi, te uz iste mora biti priložen izvadak iz nadležnog registra i dokaz o uplati jamčevine. Jamčevina iznosi 10 % od početne cijene i uplaćuju se na račun otvoren kod  Raiffeisenbank Austria d.d. IBAN: HR7424840081107642308, opis plaćanja: «jamčevina za kupnju nekretnina TEAM d.d. u stečaju». Zadnji pravovaljani dan uplate jamčevine je 16. studeni 2018. godine.

Po dostavi zapisnika o otvaranju ponuda stečajni upravitelj će sklopiti kupoprodajni ugovor s najpovoljnijim ponuđačem u roku od 8 dana od dana dostave zapisnika. Ponuditelj čija će ponuda biti najpovoljnija obavezan je platiti kupovninu u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora, u suprotnom jamčevina se neće vraćati. Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne plati kupovninu u roku od 15 dana od sklapanja ugovora, sklopiti će se ugovor sa slijedećim ponuđačem pod istim uvjetima kao i prethodno sklopljeni ugovor.

Ponuditelji će o prihvaćanju ili neprihvaćanju ponuda biti obavješteni najkasnije do 28. studenog 2018. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti isključivo na mail [email protected]