english

Prodaja nekretnina TEAM d.d. u stečaju

 Stečajni upravitelj društva TEAM d.d. „u stečaju“, Rudarska br. 1, Mursko Središće, OIB: 78374990082, dana 29.siječnja 2019. godine

 
OBJAVLJUJE
 
Prodaje se slijedeća nekretnina stečajnog dužnika upisana kod Općinskog suda u Puli-Pola, Zemljišnoknjižni odjel Buje, katastarska općina Buje, z.k. uložak broj 2683, broj katastarske čestice 638 ZGR., Stambeno – poslovna zgrada i dvorište, površine 732 m2, 1. Suvlasnički dio 2/5, ukupne procijene vrijednost od 474.000,00 kn po početnoj cijeni od 93.318,47 kn.
 
Sve poreze i pristojbe snosi kupac.
 
Ponuditelji su dužni pisane ponude dostavljati preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu stečajnog upravitelja Tomislav Đuričin, Dravska poljana 1, Varaždin, s naznakom „ponuda za kupnju nekretnina TEAM d.d. u stečaju “. Ponuditelji trebaju poslati ponudu za kupnju nekretnina zaključno sa 08.veljače 2019. godine.
 
Pisane ponude moraju sadržavati slijedeće podatke: ime i prezime/naziv, adresu/sjedište, broj pošte, OIB, broj telefona, broj žiro ili drugog računa, puno ime i prezime ovlaštene osobe sa potpisom i pečatom, naznakom visine cijene koja se nudi, te uz iste mora biti priložen izvadak iz nadležnog registra i dokaz o uplati jamčevine. Jamčevina iznosi 10 % od početne cijene i uplaćuju se na račun otvoren kod  Raiffeisenbank Austria d.d. IBAN: HR7424840081107642308, opis plaćanja: «jamčevina za kupnju nekretnina TEAM d.d. u stečaju». Zadnji pravovaljani dan uplate jamčevine je 08.veljače 2019. godine.
 
Po dostavi zapisnika o otvaranju ponuda stečajni upravitelj će sklopiti kupoprodajni ugovor s najpovoljnijim ponuđačem u roku od 8 dana od dana dostave zapisnika. Ponuditelj čija će ponuda biti najpovoljnija obavezan je platiti kupovninu u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora, u suprotnom jamčevina se neće vraćati. Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne plati kupovninu u roku od 15 dana od sklapanja ugovora, sklopiti će se ugovor sa slijedećim ponuđačem pod istim uvjetima kao i prethodno sklopljeni ugovor.
 
Ponuditelji će o prihvaćanju ili neprihvaćanju ponuda biti obavješteni najkasnije do 15.veljače 2019 godine.
 
Dodatne informacije mogu se dobiti isključivo na mail [email protected]